|   Αρχική σελίδα   |   Παρουσίαση   |   Καταστατικό   |   Δραστηριότητες   |   Αρθρα   |   Διάλογος   |   Επικοινωνία

   

 

Aρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Ιδρύεται από όλους τους ως άνω συμβαλλομένους εταίρους - μέλη  αστική εταιρία  μη   κερδοσκοπικού   χαρακτήρα   με   την  επωνυμία  ''Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο Αθηνών''.

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Aρθρο 2

Έδρα

Έδρα της συνιστώμενης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το επί της οδού Αγίας Φιλοθέης αρ. 17 ακίνητο.

Aρθρο 3

Σκοπός - Μέσα για την επιδίωξη σκοπού

Ως σκοποί της εταιρίας ορίζονται:

α) η μελέτη και η επιστημονική επεξεργασία της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πρακτικής καθώς και ο προσδιορισμός του γνωστικού της πεδίου σε σχέση με άλλους κλάδους της ανθρώπινης δημιουργίας και έρευνας, όπως εκπαίδευση, γλωσσολογία, λογοτεχνία, θέατρο, τομέα της ψυχικής υγείας, φιλοσοφία, κοινωνιολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες γενικότερα, μαθηματικά κλπ,

β) η προώθηση κάθε δραστηριότητας που συμβάλλει στο σκοπό της καθώς και η θεωρητική και κλινική κατάρτιση και επιμόρφωση των μελών της.

Στη μεθοδολογική και επιστημονική της προσέγγιση εμπνέεται και αντλεί τα διδάγματά της από το έργο των ψυχαναλυτών Φρόιντ και Λακάν.

 

Μέσα για την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρίας είναι ιδίως:

α) η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας με διαλέξεις, σεμινάρια, έκδοση εντύπων, επιστημονικών ανακοινώσεων, κλινικών παρουσιάσεων κλπ καθώς και με λειτουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου,

β) η συγκρότηση ομάδων εργασίας για την πραγματοποίηση μελετών, εκδηλώσεων και εκδόσεων,

γ) η πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές,

δ) γενικά κάθε δράση που προωθεί την δημιουργία κοινωνικής σχέσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και άλλων συναφών Ελληνικών ή Αλλοδαπών Οργανισμών καθώς και τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών.

Aρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στα βιβλία των Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Aρθρο 5

Πόροι της Εταιρίας

Πόροι της εταιρίας για την πραγμάτωση των σκοπών και των δραστηριοτήτων της είναι:

α) οι συνεισφορές των εταίρων από τακτικές συνδρομές,

β) οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από Ελληνικούς ή Αλλοδαπούς Οργανισμούς ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και του Ελληνικού Κράτους και της Ε.Ε.,

γ) χορηγίες τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών,

δ) δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες υπέρ της εταιρίας και

ε) έσοδα που θα προέρχονται από την λειτουργία της εταιρίας, όπως από σεμινάρια, διαλέξεις, εκδηλώσεις κ.α..

Το σύνολο των εσόδων της εταιρίας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δε θα διανέμεται σε καμία περίπτωση στους εταίρους ως κέρδος γιατί η εταιρία έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Aρθρο 6

Αρχικό Κεφάλαιο

Για το σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου της εταιρίας κάθε ένα από τα ως άνω μέλη της εταιρίας συνεισέφερε σήμερα το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ. Έτσι το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200,00) ευρώ.

Aρθρο 7

Όργανα της εταιρίας

Τα όργανα της εταιρίας είναι:

α) η Γενική Συνέλευση

β) το Διοικητικό Συμβούλιο.

Aρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1. Το ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών - εταίρων της, η οποία αποφασίζει επί παντός θέματος και συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

2. Οι γενικές συνελεύσεις των μελών της εταιρίας είναι τακτικές και έκτακτες. Η τακτική γενική συνέλευση πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται όποτε το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίο ή σε περίπτωση που θα το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των μελών της εταιρίας με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία θα αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα.

3. Η Γ.Σ. εκλέγει το Δ.Σ., εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό της εταιρίας, που καταρτίζονται από το Δ.Σ., ελέγχει τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του Δ.Σ., επικυρώνει και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εταιρίας, εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας και δραστηριότητας της εταιρίας, εγκρίνει την είσοδο νέων μελών, που γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., αποφασίζει τη διαγραφή μέλους της εταιρίας και τροποποιεί το παρόν καταστατικό.

4. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί νόμιμα στις εργασίες της όταν είναι παρόντα ή νόμιμα εκπροσωπούνται με έγγραφη εξουσιοδότηση (κάθε μέλος όμως δε μπορεί να εκπροσωπεί πλέον του ενός μέλους) που κατατίθεται στον Πρόεδρο της Γ.Σ., τα μισά πλέον ενός από τα μέλη της εταιρίας. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε συγκαλείται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες επαναληπτική γενική συνέλευση, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση, που βρίσκεται σε απαρτία με το 1/3 τουλάχιστον των μελών της εταιρίας. Τις εργασίες της γενικής συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος της βοηθούμενος από Γραμματέα, που εκλέγονται από τα μέλη της εν απαρτία Γ.Σ..

5. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

6. Στη γενική συνέλευση που συμπίπτει με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.. Στη γενική συνέλευση αυτή εκλέγεται και τριμελής εφορευτική επιτροπή, που εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και η οποία έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.    

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ. και τα μέλη της εταιρίας.

Aρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Όλες τις εταιρικές υποθέσεις διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας το οποίο απαρτίζεται από πέντε μέλη. Τα μέλη του απερχομένου Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα επανεκλογής.

2. Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία. Τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται εκ μέρους των ενδιαφερομένων να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ., έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας.

3. Το Δ.Σ. που εκλέγεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εντός μίας εβδομάδας από της εκλογής του συνέρχεται σε συνεδρίαση επιμελεία του μέλους που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία της εταιρίας.

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Την ευθύνη σύγκλησης του Δ.Σ. έχει ο Πρόεδρος.

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την απαρτία του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών μελών του.

6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου και ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής ή άλλης αρχής, υπογράφει όλα τα έγγραφα της εταιρίας μαζί με το Γραμματέα και τις εντολές πληρωμών μαζί με τον Ταμία. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ένα από τα δύο μέλη του Δ.Σ. μετά από απόφαση των παρόντων μελών του Δ.Σ..

7. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά και το αρχείο της εταιρίας, φυλάσσει τα βιβλία της εταιρίας, επιμελείται της αλληλογραφίας της εταιρίας και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της εταιρίας.

8. Ο Ταμίας εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας κάθε σχετικό ποσό και ενεργεί τις πληρωμές της εταιρίας με συνυπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Δ.Σ., τηρεί βιβλίο ταμείου και καταθέτει στο όνομα της εταιρίας σε Τράπεζα, που επιλέγεται με απόφαση του Δ.Σ., κάθε ποσό ανώτερο των πενήντα (50,00) ευρώ.

Aρθρο 10

Εταιρία μη κερδοσκοπική

Η εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και συνεπώς δεν επιτρέπεται καμία διανομή κερδών ή καταβολή τόκων στα μέλη της κατά τη λειτουργία της.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ουδέποτε μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη της αλλά διατίθεται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας και από τα αρμόδια όργανα, αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση και την πραγματοποίηση των σκοπών της.

Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας τα καθαρά ποσά που τυχόν απομένουν, πέραν από τις εισφορές των μελών που επιστρέφονται σε αυτά, θα διατεθούν σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ..   

Aρθρο 11

Είσοδος - Έξοδος - Διαγραφή μελών, Δικαιώματα - Υποχρεώσεις μελών

Η είσοδος νέων μελών στην εταιρία αποφασίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ..

Τα νέα μέλη που εισέρχονται στην εταιρία υποχρεούνται να καταβάλλουν το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.

Τα μέλη της εταιρίας υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά, που καθορίζεται από τη Γ.Σ..

Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους της εταιρίας από τα μέλη αυτής εφόσον το μέλος λειτουργεί εναντίον των σκοπών της εταιρίας ή παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος.

Κάθε μέλος της εταιρίας δύναται να καταγγείλει την εταιρική σύμβαση καθόσον αφορά αυτό και μόνον και να αποχωρήσει της εταιρίας, η οποία συνεχίζει τη λειτουργία της μεταξύ των λοιπών μελών. Ο καταγγέλων με την καταγγελία θέτει τον εαυτό του εκτός της εταιρίας και διαγράφεται από μέλος της εταιρίας, η οποία, ρητά ορίζεται με το παρόν, δε λύεται αλλά συνεχίζεται από τα υπόλοιπα μέλη της.

Σε καμία περίπτωση απερχόμενα μέλη δικαιούνται να λάβουν για οποιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε ποσό εκ της εταιρικής περιουσίας.

Aρθρο 12

Γεγονότα μη επιφέροντα λύση της εταιρίας - Αμεταβίβαστο εταιρικής ιδιότητας και εταιρικού μεριδίου

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, πτώχευσης, εξόδου ή διαγραφής μέλους της εταιρίας, συνεχίζεται αυτή από τα υπόλοιπα μέλη της.

Η εταιρική ιδιότητα και το εταιρικό μερίδιο είναι αμεταβίβαστα.

Aρθρο 13

Τηρούμενα Βιβλία

Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από το νόμο. Με μέριμνα του Δ.Σ. τηρείται επίσης βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων. Επίσης με μέριμνα του Δ.Σ. τηρούνται όλα τα φορολογικά βιβλία που απαιτεί ο νόμος. 

Aρθρο 14

Διαχείριση

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Aρθρο 15

Τροποποίηση Καταστατικού

Το Καταστατικό τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρίας. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών της εταιρίας. 

Aρθρο 16    

Σφραγίδα της εταιρίας

Η σφραγίδα της εταιρίας είναι στρογγυλή και έχει γύρω της την επωνυμία "Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο Αθηνών" και στο κέντρο τα αρχικά Ψ.Ι.Α..

Aρθρο 17

Λύση, Εκκαθάριση της Εταιρίας

Η εταιρία από τη λύση της εξ οιασδήποτε νόμιμης αιτίας, τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με το νόμο. Εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. των μελών, την εκκαθάριση διενεργεί το Δ.Σ. της εταιρίας. Η σύνθεση, η θητεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και η εν γένει λειτουργία του Δ.Σ. της εταιρίας, ως οργάνου της εκκαθάρισης, ορίζονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των περί Δ.Σ. διατάξεων του παρόντος που αφορούν στο χρόνο διάρκειας της εταιρίας.

Aρθρο 18

 Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος,  αποτελείται από τους:

1) Αννα Χριστοδουλάκη - Πρόεδρος 

2) Μαρία Αναγνωστοπούλου - Γραμματέας

3) Γιώργος Μουργόπουλος - Ταμίας

4) Ελένη Καραμήτσιου - Μέλος και

5) Ευαγγελία Κομματά - Μέλος.

Το παρόν Καταστατικό συγκείμενο από δέκα οκτώ (18) άρθρα, εγκρίθηκε από όλους τους συμβαλλομένους και έλαβε καθένας από ένα όμοιο αντίτυπο από όλους υπογεγραμμένο. Ένα αντίτυπο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και άλλο ένα στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την κατά το Νόμο δημοσίευση της εταιρίας στα οικεία βιβλία.

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED PSIA.GR